FEATURED

Амбициозен AI стартъп се изправя срещу Google, OpenAI и Anthropic

Reka, стартъп основан от бивши изследователи на DeepMind, Google и Meta, представи Core – нов мултимодален езиков модел, който според компанията е на нивото на GPT-4, Claude 3 и Gemini 1.5.